ദീപ്ത സ്മരണകൾ സീയെച്ചിന്റെ വിയോഗത്തിന് മുപ്പതാണ്ട്.. ഈ ഓർമ്മകൾ കരുത്തു പകരുമ്പോൾ ......