മഹത്തായ ഈ ഓർമ്മകളിൽ പങ്കു ചേരുക. ഇതാവട്ടെ സപ്തംബെരിന്റെ കവർ ചിത്രം