ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട ക്ഷമക്കും ഉണ്ട് ഒരു അതിര്