നട്ടുച്ച നേരത്ത് പോലും കണ്ണ് പൊട്ടന്മാരെ
 പോലെ പെരു  വഴികളിൽ തപ്പിത്തടഞ്ഞു നടന്നൊരു ജനതയെ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവത്തിന്റെ കാവൽ ഭാടന്മാരകി തീർത്ത മഹാ ധിഷനാശാലി